Tillåt Cookies

Genom att klicka på 'Acceptera Cookies' samtycker du till användningen av cookies på vår webbplats. Vi använder Cookies för att förbättra din upplevelse, analysera trafiken och anpassa vår marknadsföring. För mer information, se vår integritetspolicy.

Cookies-inställningar
Våra arbetsområden
Vi har ett ett brett spektrum av kompetens och alla våra arbetsområden har vi lång erfarenhet av.

Arbetsområden

Brottmål

FÖRSVAR

När du är misstänkt för brott har du alltid rätt att ha en försvarare med vid förhör eller som biträder dig vid en rättegång. I många fall har du även rätt till en offentlig försvarare, dvs en försvarare som förordnas av domstol och kostnaderna betalas av allmänna medel. Vid en fällande dom kan hela eller delar av kostnaden för försvaret ändå hamna på den dömde. Du får själv framställa vilken advokat du önskar som din offentliga försvarare.  

Förtroende är a och o vid valet av en försvarare. Som försvarare ser vi till att din rätt tillvaratas oavsett om det är under ett polisförhör eller i en förhandling i domstol. Vi ser det som en viktig del i försvararens uppdrag att ha en aktiv roll redan under förundersökningen för att se till att även eventuell bevisning till den misstänktes fördel kommer fram.  

Väljer en åklagare att väcka åtal och det blir en domstolsförhandling är det försvararens roll att biträda den tilltalade vid huvudförhandlingen. Det är inte bara skuldfrågan, frågan om någon har gjort sig skyldig till brott eller ej, som tingsrätten tar ställning till utan även vilken påföljd den tilltalade ska få ifall denne blir fälld samt eventuellt skadeståndsanspråk som en målsägande framställt.  

Även om en gärning är erkänd kan en försvarare innebära en stor skillnad för den tilltalade när det kommer till vilket straff som utdöms. Det är därför av stor vikt att man har en duktig och engagerad försvarsadvokat vid sin sida.  

Oavsett om du är bara är kallad, redan har varit på förhör hos polisen eller har ett datum är du ska till tingsrätten för förhandling är du välkommen att kontakta oss!  

MÅLSÄGANDEBITRÄDE  

Om du har blivit utsatt för ett brott har du som målsägande i många fall rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträdes roll är att stötta målsäganden under processens  gång och att driva målsägandens skadeståndstalan om denne så önskar. Du har rätt att själv välja vem som ska företräda dig och det är staten som står för kostnaden för biträdet.  

Om du har utsatts för brott är du med stor sannolikhet berättigad till ett skadestånd i form av kränkningsersättning. Du kan även vara berättigad till skadestånd på grund av sveda och värk som är en ersättning för den akuta sjuktid i form av fysisk smärta eller psykiskt lidande som du haft efter brottet. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, kostnader för vård och sakskada som uppkommit till följd av brottet är även kostnader som du kan ha rätt att få ersättning för. Som målsägandebiträde hjälper vi dig att framställa skadeståndsanspråket och biträda åtalet vid en eventuell huvudförhandling.  

Att ha blivit utsatt för brott innebär ofta en stor påfrestning, det är därför av största vikt att ha ett målsägandebiträde som inte bara är juridiskt skicklig utan som även är empatisk och har en pedagogisk förmåga att förklara processen som målsäganden står inför. Vare sig du uttryckligen har fått frågan om du önskar ett målsägandebiträde eller funderar på om du har rätt till biträde är du välkommen att kontakta oss!

Mer om brottsoffers rättigheter går att läsa på Brottsoffermyndighetens hemsida; https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Vill du veta mer?
Kontakta oss
Bild på justitia
Arbetsområden

Familjerätt

Från det första andetaget till det sista finns juridiken med oss.

När en bebis föds bestämmer juridiken vem som har vårdnaden om den. Föräldrar som inte är gifta med varandra får till exempel inte gemensam vårdnad om bebisen. Detta regleras istället vid ett senare skede, oftast via Familjerätten.

När bebisen växer upp till ett barn bestämmer sig barnets föräldrar för att gå skilda vägar och om föräldrarna inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, vem barnet ska bo hos och hur mycket umgänge som barnet ska ha med föräldern som den
eventuellt inte bor tillsammans med är det juridiken som bestämmer just detta. Det är också juridiken som bestämmer om den ena föräldern ska betala underhållsbidrag till den andra.

När barnet så småningom blir vuxet blir det sambo med en person, vilket innebär att juridiska regler avseende samboskap blir tillämpliga. När det vuxna barnen sedermera gifter sig med sin sambo trär än fler äktenskapsrättsliga regler i kraft. Om barnet i framtiden skulle ansöka om skilsmässa är det istället de juridiska reglerna om bodelning som blir gällande.

När barnets föräldrar så småningom går bort blir de juridiska reglerna avseende arv tillämpliga.Av vad som framgår ovan är juridiken med oss livet igenom. Vi kan hjälpa dig oavsett vilket av livets alla skeden som just du befinner dig i. Välkommen!

Social familjerätt

  • Vårdnad
  • Boende
  • Umgänge

Ekonomisk familjerätt

  • Underhållsbidrag
  • Umgängesresor
  • Samboavtal
  • Äktenskapsförord
  • Testamente
  • Arv
Vill du veta mer?
Kontakta oss
Arbetsområden

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är ett brett område som omfattar till exempel fel i fastighet,
rättighetsfrågor som servitut och arrende, ansökningsärenden såsom bygglov,
hyrestvister samt miljörättsliga frågor såsom strandskydd eller miljöskador.

För privatpersoner är husköp ofta den största affären man gör i sitt liv. Om ett fel i fastighet uppvisar sig kan lyckan snabbt vändas till omfattande huvudbry. Vad gör man juridiskt när det visar sig att fastigheten hade invändiga fuktskador som försämrar stommens integritet? Den stora skiljelinjen för fel i fastighet står mellan upptäckbara och dolda fel. Som utgångspunkt är köparen ansvarig för upptäckbara fel medan säljaren är ansvarig för dolda fel. De flesta fel är inte dolda. Det är viktigt att reklamera fel i rätt tid. På marknaden finns även dolda fel-försäkringar att teckna. Sådana kan hjälpa men är ingen garanti att slippa ansvar. För att vinna en feltvist måste du ha rätt bevisning, till exempel ett sakkunnigutlåtande. Legra Advokater hjälper dig att inhämta rätt bevisning.

Även köp av bostadsrätt är en stor affär för en privatperson som kan medföra olika juridiska följder och problem. Liksom vid fastighetsköpet kan det visa sig att det fanns fel i bostadsrätten. Eftersom en bostadsrätt juridiskt sett utgör en andel i en bostadsrättsförening är bostadsrätten lös egendom, till skillnad från fastigheter som är fast egendom. Köp av bostadsrätt regleras därför av annan lagstiftning och juridiken är inte densamma. Bakgrunden, formen och taktiken i respektive tvist påminner dock om varandra.

Det finns en hel uppsjö av juridiska frågor som kan uppkomma angående fastigheter och bostäder. Vad gäller egentligen för gränsen till grannen? Har byggnadsnämnden nekat din ansökan? Har hyresvärden sagt upp ditt hyreskontrakt? Innebär ett närliggande byggprojekt att dina kunder inte längre hittar till din affärslokal?

Boka en konsultation med Legra Advokater för bedömning och rådgivning utifrån de individuella förutsättningarna i ditt ärende.

Vill du veta mer?
Kontakta oss
Arbetsområden

Migrationsrätt

Migrationsrätten avgör huruvida en person, som saknar svensk uppehållstillstånd, kan få komma till Sverige eller stanna här i landet. För att beviljas tillstånd behöver personen i frågaen grund, det vill säga en anledning, till att stanna här. Anledningarna till att få stanna iSverige är många, nedan följer de vanligaste.

Asyl

En person som är i behov av skydd ges möjlighet att söka asyl i Sverige och därmed också möjlighet till att erhålla ett arbets- och arbetstillstånd i landet. En person som i sitt hemland till exempel varit politiskt aktiv i ett oppositionellt parti kan vara hotad och behöva skydd. Likaså kan en person som har en sexuell läggning som inte accepteras av regimen i dess hemland behöva skydd.

Ett annat exempel är en kvinna som behöver skydd till följd av att hon misstänks varit otrogen gentemot mannen som hon är gift med. Vidare kan människor vars hemländer befinner sig i krig vara i behov av skydd från den väpnade konflikten.

Arbete

En person som har ett arbete eller har erbjudits ett arbete kan beviljas arbets- och uppehållstillstånd i Sverige.
För att beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete i Sverige uppställs en rad krav, bland annat dessa:
● giltig passhandling
● arbetsvillkoren skall vara på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
● lönen skall vara på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
● lönen skall uppgå till minst 13 000 kronor i månaden före skatt
● arbetsgivaren skall teckna en rad försäkringar för den sökande personens räkning, bland annat sjuk- och livförsäkring

Studier

En person som studerar i Sverige kan beviljas arbets- och uppehållstillstånd på grund av detta.

Familjeanknytning

En person som har sina barn, eller sin partner i Sverige kan ha rätt att få arbets- och uppehållstillstånd på anknytning till personen/personerna som befinner sig i Sverige.

Besök

En person som vill besöka Sverige kan få rätt att göra så. Vissa personer behöver visum till Sverige för att få resa in i landet. Visum kan beviljas om man till exempel vill besöka sin släkt eller sina vänner som bor här i landet. Eller om man vill besöka Sverige till följd av affärer eller konferens. En annan anledning till att besöka Sverige kan vara för att genomgå en medicinsk behandling i landet.

Uppehållsrätt

EU/ESS-medborgare behöver inte ha uppehållstillstånd i Sverige för att få vistas här i landet, dessa medborgare har istället uppehållsrätt. Uppehållsrätt har till exempel den som arbetar, studerar, driver eget företag eller har tillräckliga medel för sin försörjning.

Vill du veta mer?
Kontakta oss
Arbetsområden

Rättshjälp & Rättskydd

RÄTTSSKYDD

En rättsskyddsförsäkring ingår i de allra flesta hemförsäkringarna. Villkoren ser olika ut men de allra flesta försäkringsbolaget täcker 75-80 % av ombudskostnaderna. Rättsskydd täcker även motpartens rättegångskostnader en domstol dömer ut att du ska betala dessa.

Som ombud hjälper vi dig att ansöka om rättsskydd så tidigt som möjligt efter att du vänt dig till oss för hjälp.

RÄTTSHJÄLP

Om du saknar rättsskydd eller försäkringen inte gäller på grund av att tvisten påbörjas inom en karenstid kan du i vissa fall ha rätt till rättshjälp. I vissa fall kan du även ha rätt till rättshjälp även om du saknat försäkring. Det krävs dock då särskilda skäl som till exempel kan vara att du inte haft råd med försäkring. För att kunna få rättshjälp krävs det att du först har fått rådgivning av en advokat eller annan jurist i minst en timme innan ansökan om
rättshjälp inges.

Rättshjälpen beror på ditt ekonomiska underlag som utgår från din beräknade årsinkomst. Du kan även göra avdrag för skulder som amorteras samt göra avdrag om 15 000 kr om du har underhållsskyldighet till ett barn. Då gränsen för rättshjälpen är låg har de allra flesta ett för högt ekonomiskt underlag för att vara berättigade till rättshjälp. Din möjlighet att få dina kostnader täckta av rättshjälp utreder vi så tidigt som möjligt efter att du vänt dig till oss för hjälp. Vi hjälper dig även att ansöka om rättshjälp hos tingsrätten.

Mer information om rättshjälp finner du på Sveriges domstolars hemsida och på rättshjälpsmyndigheten.

Oavsett om du själv startar en process eller blir stämd i ett tvistemål i domstol kan du få delar av dina kostnader för juridiskt biträde ersatta, antingen genom din försäkring eller av allmänna medel. Huvudregeln i tvistemål är att förlorande part står vinnande parts rättegångskostnader med undantag för mål om vårdnad, boende och umgänge där var part som regel står sina egna ombudskostnader.

Vill du veta mer?
Kontakta oss
Bild på sedlar
Arbetsområden

Skadestånd

Syftet med skadestånd är att den som har skadats ska kompenseras till att hamna i jämförlig situation som innan skadan, men inte mer än så. Skadestånd är alltså som utgångspunkt inte bestraffande i sin funktion och är därför annorlunda än böter. Till skillnad från i Sverige är sådana bestraffande skadestånd mer vanligt förekommande i vissa andra rättsordningar. Skadestånd kan omfatta till exempel personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada.

Vid personskador finns tabeller och referatsamlingar som ger ledning till en mer
schabloniserad bedömning av värdet av en skada. Den tid du varit sjukskriven utgör den akuta sjukdomstiden för vilken du har rätt till sveda och värk. Har du blivit utsatt för brott har du ofta rätt till kränkningsersättning. Har du på grund av en skada förlorat arbetsinkomst skall detta ersättas. Vid långvarig sjukdom kan ersättning för förlorad inkomst uppgå till betydande belopp. Du kan även ha rätt till ersättning för lyte och men om du har orsakats utseendemässiga förändringar på kroppen, såsom ärr, eller om du har fått nedsatt kroppsfunktion genom skadan.

Rena förmögenhetsskador bedöms olika beroende på om skadegöraren och den skadelidande har ett avtalsförhållande eller inte. Om parterna inte har ett
avtalsförhållande ersätts bara ren förmöghetsskada vid brott, till exempel om man blivit lurad på pengar genom ett bedrägeri. Om parterna däremot var ett avtalsförhållande och den ena sidan bryter mot avtal så skall den andra sidan genom skadestånd försättas i samma ekonomiska situation som om avtalsbrottet inte hade skett.

Huvudregeln är att det krävs ett oaktsamt eller vårdslöst handlande för att skadeståndsskyldighet skall uppstå. Olyckor omfattas alltså inte. Gränsen mellan en klanderfri olycka och en skadeståndspliktig vårdslöshet är bevismässigt svår och är ofta den avgörande frågan i en tvist om skadestånd.

Det finns vissa specialfall då oaktsamhet inte krävs. Om staten har kränkt dina
mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen
följer ett strikt skadeståndsansvar.

Att bedöma vad som utgör en kränkning av mänskliga rättigheter kräver en noggrann juridisk analys.

Att vara på sidan som kräver ett skadestånd är svårare än att försvara sig mot ett krav, eftersom kravsidan har bevisbördan. Alla delar i kravet måste styrkas, annars går hela tvisten förlorad. För att driva en effektiv skadeståndstvist är det närmast nödvändigt att ha ett kvalificerat juridiskt ombud vid sin sida. Detsamma gäller om någon försöker kräva dig på skadestånd, då du utan ett välövervägt juridiskt agerande kan hamna helt fel i en tvist.

Legra Advokater hjälper dig med alla sorters skadeståndskrav och ser till att din rätt tillvaratas.

Vill du veta mer?
Kontakta oss
Arbetsområden

Socialrätt

LVU

LVU är en förkortning av Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Vi företräder både vårdnadshavare och de unga i LVU-mål. LVU är en tvångslagstiftning som innebär ett stort ingrepp i den personliga integriteten där den enskilde i många fall känner sig maktlös gentemot socialtjänsten.  

För att vård med stöd av LVU ska det finnas ett vårdbehov där och frivilliga insatser ska vara uttömda. Ett barn kan antingen bli omhändertaget på grund av olika missförhållanden i hemmet eller på grund av den unges egna agerande eller en kombination av de båda. Risken för att den unges hälsa eller utveckling skadas ska vara påtaglig.  

I vissa fall blir den unge omedelbart omhändertagen, både vårdnadshavare och den unge får då offentliga biträden som förordnas av förvaltningsrätten. Beslutet om omedelbart omhändertagande fattas först av nämnden för att sedan underställas förvaltningsrätten.

Socialtjänsten sammanställer därefter en utredning varefter nämnden beslutar om ansökan vidhålls. En muntlig förhandling sker därefter i förvaltningsrätten.  Om vård med stöd av LVU inte påbörjas med ett omedelbart omhändertagande bör man ändå som part skaffa ett ombud under socialtjänstens utredning för att i ett tidigt skede försöka undvika en tvångsplacering. Så fort du som part förstår att socialtjänsten överväger vård med stöd av LVU bör du be om att ett offentligt biträde förordnas åt dig.  

Om den unge vårdas med stöd av LVU och du som part anser att det inte längre finns något vårdbehov kan du göra en hemtagningsbegäran till socialtjänsten. Vi hjälper även till i sådana processer.  

Vi har lång erfarenhet av att arbete med LVU. Kontakta oss gärna om du har några frågor!  

LPT

 LPT står för lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Vård är normalt frivillig men för det fall man räknas ha en allvarlig psykisk störning och har ett behov av psykiatrisk vård dygnet runt kan vården utföras mot den enskildes vilja. Det är läkaren som först beslutar om tvångsvård, ett beslut och ansökan som förvaltningsrätten sedan antingen bifaller eller avslår. Den som omhändertas med stöd av LPT har rätt till ett offentligt biträde vars kostnad betalas med allmänna medel.  

LVM  

Vi tar även uppdrag som offentligt biträde för personer som är omhändertagna enligt LVM, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Den som har ett allvarligt missbruk som innebär en fara för sig själv eller andra kan bli omhändertagen med stöd av lagen om denne vägrar att ta emot nödvändig vård. Den som omhändertas med stöd av LVM har rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten.

Vill du veta mer?
Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra klienter är alltid vårt främsta fokus. Vi tar stora såväl som små ärenden. Kontakta oss för att se hur Legra Advokater kan hjälpa just dig.

010 – 264 95 00
Fält med asterisk (*) är obligatoriska.
Tack! Vi kommer återkoppla till dig så snart vi kan!
Oj! Nånting gick fel med meddelandet.