Framtidsfullmakt – frågor och svar

March 16, 2022

Den dag du eventuellt mister din förmåga att själv ta hand om dina angelägenheter behöver du någon som kan sköta dem åt dig. Denna någon kan vara en god man eller en förvaltare, som utses av tingsrätten. Men det kan likväl vara någon som du själv utser, genom en framtidsfullmakt. I framtidsfullmakten kan du reglera vem eller vilka som ska sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter.

Nedan hittar du några vanliga frågor och svar avseende framtidsfullmakter.

Vilka formkrav finns för upprättandet av en framtidsfullmakt?

  • Den som har fyllt 18 år och har förmåga att ha hand om sina angelägenheter får upprätta en fullmakt
  • Fullmakten ska vara skriftlig
  • Fullmaktsgivaren ska i två vittnes samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen
  • Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter
  • Fullmaktshavaren får inte själv vara vittne. Inte heller fullmaktsgivarens make, sambo eller nära släktingar får vara vittnen
  • Av fullmakten ska framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt
  • Av fullmakten ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare
  • Av fullmakten ska framgå vilka angelägenheter fullmakten omfattar
  • Av fullmakten ska framgå övriga villkor som gäller

Vem ska jag utse som fullmaktshavare?
Detta är en fråga som bara du själv kan svara på. Det vanligaste är att utse sin make/maka/sambo/barn som fullmaktshavare. En omständighet som, i det här fallet, är viktig att tänka på är att en fullmaktshavare som kan ha motstridiga intressen med fullmaktsgivaren inte får företräda fullmaktsgivaren, fullmaktshavaren blir alltså jävig. Ett exempel på en sådan situation är försäljning av fastighet. Om man till exempel utsett sin make/maka som fullmaktshavare blir denna person jävig i fråga om försäljning av gemensam fastighet.

Bör jag utse en eller flera fullmaktshavare?
Många vill att ens samtliga barn skall vara fullmaktshavare. Detta kan dock leda till praktiska problem. Något man bör fundera över är om samtliga barn ska kunna agera var för sig eller i förening. Måste till exempel samtliga barn godkänna att löpande räkningar betalas eller är det enklare att ett barn får den uppgiften och att större beslut, liksom försäljning av fastighet, ska fattas i samförstånd mellan samtliga barn. Om barnen bor på olika orter blir beslutsfattandet än svårare.

En annan sak som man bör fundera över, om man utser flera fullmaktshavare, är om man skall upprätta en originalfullmakt eller flera.  

Vad kan jag reglera i en framtidsfullmakt?
I en framtidsfullmakt regleras frågor om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Exempel på ekonomiska angelägenheter är betalning av räkningar, försäljning av värdepapper och försäljning av fastigheter. Exempel på personliga angelägenheter är boende och hemtjänst.

Det är dock inte möjligt att i framtidsfullmakten reglera att fullmaktshavaren ska kunna fatta beslut som regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Det är inte heller möjligt att i framtidsfullmakten reglera att fullmaktshavaren till exempel skall kunna upprätta ett testamente för fullmaktsgivarens räkning.

Finns det någon som granskar fullmaktshavaren?
Nej, det finns ingen myndighet som granskar fullmaktshavaren. Man kan dock, i framtidsfullmakten, utse en granskare. Om man har flera barn skulle man till exempel kunna utse ett av sina barn som fullmaktshavare och det andra/de andra som granskare. På så vis får alla barn insyn i vad som sker utan att samtliga barn behöver fatta gemensamma beslut om fullmaktsgivarens angelägenheter.

Även om en granskare inte utses ska fullmaktshavaren på begäran av fullmaktsgivarens make eller sambo eller närmaste släktingar lämna redovisning för sitt uppdrag.

Får fullmaktshavaren ge gåvor i fullmaktsgivarens namn?
Ja. Fullmaktshavaren får, till andra än sig själv, lämna personliga presenter. Det kan vara en god idé att reglera ungefär hur mycket och till vem som fullmaktshavaren får ge gåvor till. En annan sak att tänka på är att fullmaktshavaren i regel inte får ge gåvor till organisationer. Såvida det inte uttryckligen står i fullmakten får fullmaktshavaren till exempel inte skänka månatliga gåvor till hjälporganisationer.

Skall fullmaktshavaren/granskaren få ett arvode för sin insats?
Huvudregeln är nej. Men även detta går att reglera i framtidsfullmakten. 

När träder framtidsfullmakten i kraft?
När fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Vem är det som avgör när framtidsfullmakten träder i kraft?
Som huvudregel är det fullmaktshavaren/fullmaktshavarna som ska bedöma när framtidsfullmakten träder i kraft. Det går dock, att i fullmakten, reglera att ikraftträdandet ska prövas av domstol.

Fullmaktshavaren skall, så snart hen kan, underrätta fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens närmaste anhöriga om att fullmakten har trätt i kraft. Om en granskare har utsetts skall även denna underrättas.

När upphör en framtidsfullmakt att gälla?
Framtidsfullmakten gäller som huvudregel fram till att dödsboförvaltningen tar över. Framtidsfullmakten är därmed giltig även efter fullmaktsgivarens död. Det är dock möjligt att i fullmakten reglera att fullmakten ska upphöra vid fullmaktshavarens död.

Tillbaka till nyhetsbloggen

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra klienter är alltid vårt främsta fokus. Vi tar stora såväl som små ärenden. Kontakta oss för att se hur Legra Advokater kan hjälpa just dig.

010 – 264 95 00
Fält med asterisk (*) är obligatoriska.
Tack! Vi kommer återkoppla till dig så snart vi kan!
Oj! Nånting gick fel med meddelandet.